JUDr. PhDr. Jan MALAST, Ph.D.

právník, akademický pracovník a lektor v oboru správního práva

Vzdělání

Po sedmiletém studiu na Gymnáziu Kadaň (zakončeném maturitou s vyznamenáním) vystudoval na Západočeské univerzitě v Plzni nejdříve Právnickou fakultu (2003 - Mgr. v oboru Právo) a posléze Katedru politologie a mezinárodních vztahů Filozofické fakulty (2005 - Bc. a 2007 - Mgr. v oboru Politologie, obojí s vyznamenáním). Na téže univerzitě složil i státní rigorózní zkoušky a získal tituly doktora práv (2006 - JUDr. v oboru Správní právo) a doktora filozofie (2011 - PhDr. v oboru Politologie).

Doktorské studium v oboru Správní právo a správní věda absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ziskem titulu doktor (2015 - Ph.D.).

Akademická činnost

Již během studií na právnické fakultě pracoval jako pomocná vědecká síla na katedře správního práva, po promoci pak na tutéž katedru nastoupil jako asistent. Dodnes zde v pozici odborného asistenta působí ve výuce všech oblastí materie správního práva a vykonává též funkci tajemníka katedry.

Vedle toho je též garantem správního práva na Ústavu znalectví a oceňování Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, stejně jako je vyučujícím na Ambis vysoké škole v Praze a Brně.

Působil i na dalších institucích - například 12 let vyučoval na Vysoké škole Karlovy Vary, 11 let na Metropolitní univerzitě Praha, 8 let přednášel studentům politologie na Filozofické fakultě ZČU, jako externista též spolupracoval s Právnickou fakultou UK v Praze.

Odborná praxe

Zkušenosti získával jak v legislativě coby asistent dvou poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tak i ve vrcholné exekutivě výkonem funkce ředitele odboru a vrchního ředitele sekce na Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Dnes působí jako odborník v oblasti veřejné správy, a to jak samosprávy (lektor, konzultant a člen expertních orgánů územních samosprávných celků), tak státní správy (člen rozkladové komise, lektor v rámci vzdělávání úředníků).

Publikace

Je samostatným autorem dvou odborných monografií, a to Teoretická východiska obecní samosprávy v České republice (2016) a Přezkumné řízení (2018), jedním ze dvou hlavních autorů učebnice Průvodce světem práva (dosud 6 vydání v letech 2017-2022), spoluautorem velkého komentáře ke správnímu řádu (2022) a dílčím spoluautorem bezmála tuctu jiných specializovaných právnických monografií.

Publikoval více než dvě desítky dalších článků a příspěvků a působí též jako recenzent několika odborných časopisů, včetně zahraničních.

Lektorské aktivity

Má za sebou desítky školících akcí pro pracovníky veřejné správy (státní správy i územní samosprávy) a další odbornou veřejnost. Nabízí teoreticky i prakticky zaměřená školení v řadě oblastí správního práva - správní řízení, správní trestání, svobodný přístup k informacím, obecní samospráva atp.

Je autorem projektu

Napište mi:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.